OPTIMALISASI SISTEM KERJA CERRA PUMP GUNA MEMPERLANCAR PROSES BONGKAR MUAT DI MV. OCEANIC SUCCESS

  • Ario Hendartono
  • Sri Tutie Rahayu
  • Arif Rakhman Suharso
  • Rahmat Hidayat
Keywords: Optimalisasi, Cerra Pump, Bongkar Muat

Abstract

Penelitian ini mengenai optimalisasi sistem kerja Cerra Pump guna memperlancar proses bongkar muat di MV.Oceanic Success. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah Terdapat berbagai kendala dalam proses bongkar muat semen di kapal sehingga terjadi keterlambatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilakuyang diamati. Dalam hal ini mengumpulkan data berupa pendekatan terhadap obyek melalui observasi, wawancara secara langsung terhadap subyek serta menggunakan dokumen dan data-data yang berhubungan dengan Optimalisasi Cerra Pump. Dalam penelitian ini prosedur dalam pengoperasian Cerra Pump dan perawatan yang harus dilakukan crew kapal untuk meningkatkan terjaganya alat tersebut. Cerra Pump berperan penting di atas kapal untuk menampung muatan semen di dalam tangki apakah muatan telah dimuat dalam jumlah yang normal atau berlebih. Cerra Pump merupakan alat yang terintegrasi dengan sensor di dalam tangki, sehingga mampu membaca tekanan dalam tangki, jumlah muatan di dalam tangki dan sensor tersebut dapat dibaca di monitor yang berada di dalam Cargo Control Room. Perawatan diatas kapal dilakukan secara rutin untuk meningkatkan system kerja dari alat ini.

Published
2023-07-25
Section
AGUSTUS VOL. 5 NO. 1 2023